ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} \frac{{35}}{x} = \frac{7}{5} \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO