ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} \frac{3}{8} - x = 9 \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO