ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} \frac{{0,5}}{{0,7}} = \frac{{ - 0,1}}{{5x}} \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO