ADMICRO

Tìm x biết \(\begin{array}{l} 2\left( {{x^{2n}} + 2{x^n}{y^n} + {y^{2n}}} \right) - {y^n}\left( {4{x^n} + {y^n}} \right) = {y^{2n}} \end{array}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK