ADMICRO

Tìm x biết \(2x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO