ADMICRO

Tìm x,  biết: 12 chia hết cho x  và x <  - 2

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO