ADMICRO

Tìm số tự nhiên n lớn nhất có 3 chữ số sao cho n chia 8  dư 7, chia 31 dư 28.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO