ADMICRO

Tìm khoảng đồng biến của hàm số \(y= 4x ³ - x ² - 4x -2\)

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK