ADMICRO

Tìm các số nguyên x, y sao cho: (x–3)(2y+1) = 7

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO