ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\left| {\frac{{ - 5}}{2}:\frac{3}{{ - 4}}} \right| \) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO