ADMICRO

Thực hiện phép tính: \( \left( {5x - 2y} \right)\left( {{x^2} - xy + 1} \right)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK