ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{ - 5}}{3} + \frac{5}{6} \) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO