ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{13}}{5} - 0,5 \) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO