ADMICRO

Thực hiện phép tính \(\frac{{11}}{{36}} - \frac{{ - 11}}{{30}}\) ta được kết quả:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO