ADMICRO

Thực hiện phép tính \(-5 x^{2} y\left(2 x y^{3}-x y z\right)\) ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
ADMICRO