ADMICRO

Thu gọn biểu thức \((7-2 x) \cdot x-(x+1)(x-2)\) ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK