ADMICRO

Tập hợp tất cả các bội của 9 có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 55 là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO