ADMICRO

Supply the correct tense or form of the verbs in brackets.

He often says OK when he ( talk )________________with the guests

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO