ADMICRO

Supply the correct form of the verbs  in brackets

The difficult life in this town makes me……………………….(leave).

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO