ADMICRO

Số đối của số liền trước số - 34 là số nào bên dưới đây?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO