ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(521; - 5; - 71;15;34;0 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO