ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(52; - 6;349; - 52;72;0 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO