ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \(25; - 74;2; - 8;16;0; - 22 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO