ADMICRO

Sắp xếp các số nguyên \( - 24; - 62; - 6;2;45;64;0; - 3 \) theo thứ tự tăng dần ta được:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO