ADMICRO

Phân tích thành nhân tử: \( {x^3} - x + 3{x^2}y + 3x{y^2} + {y^3} - y\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO