ADMICRO

Phân tích đa thức sau thành nhân tử ta được:  \( 5{x^2}{y^3} - 25{x^3}{y^4} + 10{x^3}{y^3}\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO