ADMICRO

Nếu - 30m biểu diễn độ sâu là 30m  dưới mực nước biển thì + 20m biểu diễn độ cao là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO