ADMICRO

Làm tròn 591382 đến chữ số hàng nghìn ta được

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK