ADMICRO

Làm tính nhân:  \( \frac{1}{2}{x^2}y\left( {2{x^3} - \frac{2}{5}x{y^2} - 1} \right)\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO