ADMICRO

Làm tính nhân: \(3x(5x^2−2x−1) \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO