ADMICRO

Kết quả của \(\frac{{ - 7}}{8} - \left( {\frac{{ - 5}}{9}} \right) - \frac{{49}}{{72}}\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO