ADMICRO

Kết quả của \(9 \cdot {\left( { - \frac{1}{3}} \right)^3} + \frac{1}{6} \cdot \sqrt 4\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO