ADMICRO

Kết quả của \(15 + \frac{{ - 4}}{9} \) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO