ADMICRO

Kết quả của phép tính \((-18).(-2)\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK