ADMICRO

Gọi x  là giá trị thỏa mãn  \( {\sqrt {2,25} .x + 2.\left( {0,5x - \sqrt {\frac{{121}}{9}} } \right) = \frac{{11}}{3}}\). Chọn câu đúng.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO