ADMICRO

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức \( A = 5 + \left| {\frac{1}{5} - x} \right|\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO