ADMICRO

Giá trị nào của x thỏa mãn x - 589 = (-335)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO