ADMICRO

Giá trị của \({\left( { - 5} \right)^3} \) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO