ADMICRO

Giá trị của biểu thức \(E = \frac{4}{3} - \frac{{22}}{{35}} + \frac{{23}}{3} - \frac{{13}}{{35}} - 5\)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO