ADMICRO

Giá trị của biểu thức \(\begin{aligned} &C=2 m^{6}+3 m^{3} n^{3}+n^{6}+n^{3} \end{aligned}\) với \(m^3+n^3=1\) là:

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK