ADMICRO

Giá trị của biểu thức \(B = \left( { - \frac{1}{6}} \right) \cdot \left( { - \frac{{15}}{{19}}} \right) \cdot \frac{{38}}{{45}} \)

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO