ADMICRO

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest in each group: climb, bed, club, bench

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO