ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentence: Water pollution is a threat________________ the environment.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK