ADMICRO

Choose the letter A, B, C or D the word that has different stress pattern from others

 

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK