ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

________I help you?
-Yes, I’d like some oranges please.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO