ADMICRO

Choose the best option to complete the sentence  

How many……………..are there in our school library?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO