ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence: 

Would you like to play tennis, Nam?

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO