ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence: 

……………..?” – “That’s a great idea.”

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO