ADMICRO

Choose the best answer to complete each sentence

It is twelve o’clock, Mai Anh. Let’s ________ home

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

UREKA
MGID
ADMICRO