ADMICRO

Chọn đáp án đúng nhất bằng cách khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D

___________________ are my pencils.

Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án

ZUNIA12
ZUNIA9
AANETWORK